สรุปสาระสำคัญ
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สัญจร ครั้งที่ 1/2553 
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2553  
ณ  จังหวัดอุบลราชธานี


ประธานการประชุม : น.พ.สญชัย  วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นายทะเบียนจังหวัดอุบลราชธานี  นักวิชาการ  และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
       1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
ตลอดจน กรอบนโยบายกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
       2. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการ
       3. ทัศนศึกษาการดำเนินงานด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การจัดการอนุรักษ์สมุนไพรในพื้นที่ของโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี  

ผลที่ได้รับ
       1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ชุดเดิมที่ ครบวาระไปแล้ว
       2. รับทราบกรอบนโยบายของกรม และสาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาฯตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
       3. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการ ดังนี้
              1) ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์และส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
              2) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้เกิดการมีส่าวนร่วมและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมากขึ้น
              3) ควรประสานงานกับหน่วยงาน/ภาคี/องค์กรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดข้อมูล
การดำเนินงาน
       2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และให้ข้อเสนอแนะ
ในการขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยจากบริการนวดแผนไทย เพียงอย่างเดียว ให้ครอบคลุมบริการอื่นด้วย
เช่น การรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย/พื้นบ้าน โดยนำโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
รวมทั้งจุดแฃ็งด้านความร่วมมือและอาคารสถานที่ เป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป