สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเฝ้าระวังสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพร

ครั้งที่ 1/2553 
วันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมเบญจกูล
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี   พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ   
         อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๒๓ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
      1. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
      2. พิจารณา
         2.1 กรอบแนวทางการจัดทำความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรกับกรมทรัพย์สิน
         ทางปัญญา
         2.2 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน (Road Map) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
         2.3 รายละเอียดขอบเขตการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระดับชุมชน
         2.4 รายการสมุนไพรที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตร 7 กลุ่มประเทศ

ผลที่ได้รับ
      1. คณอนุกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการติดตามและเฝ้าระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร
      2. คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ
         2.1 กรอบแนวทางการจัดทำความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรกับกรมทรัพย์
สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิบัตร  
         2.2 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน (Road Map) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และอาศัยอำนาจ ตาม
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
         2.3 ในหลักการการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระดับชุมชน โดยให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายละเอียด
ขอบเขต เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ
         2.4 รายการสมุนไพรที่ต้องเฝ้าระวังในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตร 7 กลุ่มประเทศ โดยให้ประสานข้อมูลรายการ
สมุนไพรที่เกี่ยวข้องจากกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งให้พิจารราทบทวนว่ามีวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังอะไร และต้องเฝ้าระวังอย่างไร

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2553