สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติ
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทยทั่วไป

หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
ครั้งที่ 2/2553

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประธานการประชุม :  นายแพทย์สญชัย วัฒนา  
                        รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุม : อนุกรรมการ       จำนวน 13 คน  
  คณะทำงาน       จำนวน 12  คน
  ผู้สังเกตการณ์    จำนวน   2  คน

วัตถุประสงค์ :    
      1.เพื่อพิจารณาแผนผังกระบวนการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
      2.เพื่อพิจารณาข้อกำหนดการรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่องแผนฝี ฉบับอนุรักษ์
      3.เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ตำรับยาแผนไทย จากตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 และจากตำราศิลาจารึกวัดราช
        โอรสารามราชวรวิหาร ตามร่างกฎกระทรวง ฯ เตรียมเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการ
        แพทย์แผนไทยพิจารณา เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการ
        แพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป

ผลที่ได้ :
      1. (ร่าง) แผนผังกระบวนการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      2. (ร่าง) ข้อกำหนดการรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่องแผนฝี ฉบับอนุรักษ์
      3.ตำรับยาแผนไทยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ/ทั่วไป จำนวน 109 รายการ ซึ่งเป็นตำรับยา
        แผนไทยจากตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 จำนวน 92 รายการ และจากตำราศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราช
        วรวิหาร จำนวน 17 รายการ โดยพิจารณาเป็นตำรับยาของชาติทั้งหมด