สรุปประชุม
คณะกรรมการจัดทำ TOR ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับ
การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ของสำนักงานนายทะเบียน
ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2553
ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประธานการประชุม :  นายแพทย์สญชัย วัฒนา  
                        รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุม :   จำนวน 9 คน  

        สำนักคุ้มครองภูมิปัญญา ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญา ฯ วงเงิน 2,700,000 บาท เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยพัฒนาและปรับปรุงดังนี้
        1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
        2. ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญามาตรา 15
        3. ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาชาติ/ทั่วไป
        4. ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร
        5.โปรแกรมการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคลากร
        6. ระบบการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ