สรุปผลการประชุมระดมสมอง"การพัฒนาคุณการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)"

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องประชุมเรือนพระยาพิศณุประสาทเวช
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


โดยมี นางกัญจนา  ดีเศษ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ข้าราชการ จำนวน 7 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
      - เพื่อระดมสมองจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร

ผลที่ได้รับ
      1. รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร
      2. ส่งรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรให้ ก.พ.ร. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ