สรุปผลการประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและกลไก
ในการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 3/2553  

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


โดยมี นางวารุณี  สุรนิวงศ์  นิติกร เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะทำงานฯ จำนวน 16 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
      1. ติดตามผลการดำเนินงาน
      2. พิจารณากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้เพิ่มเติม          

ผลที่ได้รับ
      1.  คณะทำงานฯ ได้ทบทวนอำนาจหน้าที่และภารกิจตามคำสั่ง
      2. ได้พิจารณากฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูดที่ผู้แทนกรมป่าไม้
เสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่
            2.1 พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.2530 และพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530
            2.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484
            2.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1107 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ว่าด้วยการ
เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และมีมติ ดังนี้
      1) คณะทำงานฯ จะดำเนินการยกร่างเงื่อนไขการอนุญาตเข้าไปในพื้นที่อนยุรักษ์ภูผากูดเป็นการเฉพาะเนื่องจากมีกรอบเวลา
จำกัดตามแผนจัดการฯ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
      2) ให้นำกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 และ ฉบับที่ 1107 ข้างต้น มาใช้ประกอบการพิจารณายกร่างเงื่อนไขการอนุญาต
      3) ได้พิจารณาว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้อนุญาต อนุญาตโดยใคร และเห็นชอบให้เป็น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โดยอธิบดี เนื่องจากเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ภูผากูด
      4) ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้อนุญาตในกรณีที่มีการขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่เขตห้ามล่า  สัตว์ป่า แต่ยังไม่มีแบบคำขออนุญาต ที่ประชุมจึงเห็นชอบมอบ
ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือราชการ จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับการ
ขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด ตามแผนจัดการฯ ซึ่งจะได้มีการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาต เข้าไปในพื้นที่ และเสนอ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป