สรุปสาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการประสานงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2553 ครั้งที่ 1/2553  

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


โดยมี รองอธิบดี (น.พ.สญชัย วัฒนา) ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน 35 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
   1. รับทราบ
      - สรุปผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ปี  2552  
      - ระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเตรียมการและแนวทางการจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพฯ ปี 2553 
      - มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานการจัดงานแต่ละภูมิภาค 

   2. ผลที่ได้รับ
      2.1 มอบหมายหน่วยงานต่างๆ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดำเนินการจัดงานโครงการรวมพลังฯ แต่ละภูมิภาค
            - ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (17 จังหวัด) สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
            - ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) สถาบันการแพทย์แผนไทย
            - ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (16 จังหวัด) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
            - ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (14 จังหวัด)  สำนักการแพทย์ทางเลือก
            - ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออก (9 จังหวัด) สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย
            โดยให้จัดทำรายละเอียดทีมดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ในวันจัดงานแต่ละครั้งภายในวงเงินที่ได้อนุมัติไว้แล้ว
ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ (สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ) ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ต่อไป
      2.2 เห็นชอบกำหนดการจัดงานแต่ละภูมิภาค
            - ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ปลายเดือนพฤษภาคม 2553
            - ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) ต้นเดือนมิถุนายน 2553
            - ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (16 จังหวัด) ปลายเดือนมิถุนายน 2553
            - ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (14 จังหวัด) ต้นเดือนกรกฎาคม 2553
            - ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออก (9 จังหวัด) ปลายเดือนกรกฎาคม 2553
            จะได้นำเสนอผู้บริหารพิจารณา เพื่อจัดทำเป็น Year Plan ของกรมฯ เสนอท่านรัฐมนตรีฯ ต่อไป
      2.3 เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการ
ดำเนินงานจังหวัดเจ้าภาพ และคณะทำงานด้านวิชาการและประเมินผล โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพฯ ปี 2553 ฝ่ายเลขานุการ จะได้
เสนอเพื่อลงนามแต่งตั้ง ภายหลังจากได้ข้อมูลชื่อจังหวัดเจ้าภาพ แต่ละภูมิภาค ตามลำดับต่อไป  
      2.4 เห็นชอบประเด็นข้อเสนอ “ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก” เพื่อเสนอเป็นวาระ
การประชุมในเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
      ขอให้แต่ละหน่วยงาน เสนอประเด็นย่อย ความเป็นมา กรอบการดำเนินงาน ผลกระทบผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้อง
ตามข้อ 2.4 และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
      โดยกำหนดส่งให้ท่านรองอธิบดี ภายในสองสัปดาห์ (26 มีนาคม 2553) เพื่อพิจารณาต่อไป