สรุปสาระสำคัญการประชุม
ติดตามการจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
ปี 2553 ครั้งที่ 1/2553

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมตรีผลา (ชั้นใต้ดิน) อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ประธานการประชุม : น.พ.สญชัย  วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่   ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานหลักในการจัดงาน/ผู้เกี่ยวข้องและผู้นิเทศงานเขต 15-18 จำนวน 21 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
          1. ติดตาม
- ผลการจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปี 2553 เขตภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553   
- รับทราบการเตรียมการและแนวทางการจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพฯ ปี 2553 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2553 
          2. ผลที่ได้รับ
               2.1 สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดำเนินการจัดงานโครงการรวมพลังฯ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (17 จังหวัด)  ณ จังหวัดสุโขทัย ได้สรุปผลการจัดงานฯ ดังนี้
                   1) ควรเพิ่มรายละเอียดของข้อมูลแต่ละรายการที่เก็บรวบรวมได้จากการจัดงานเพื่อเป็นแนวทางในการประสาน
และสืบค้นข้อมูลเชิงลึกต่อไป
                   2) การกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และสะดวกในการตอบแบบสอบถาม
                   3) เอกสารสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน/นิทรรศการ /การแสดงผลงานของภาคเหนือ เป็นตัวอย่างที่ดีและควรใช้เป็น
แนวทางการสรุปผลการดำเนินงานของภาคอื่นต่อไป โดย มอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำกรอบแนวทางการรวบรวมข้อมูลการจัดงาน
ให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและนิทรรศการ
               2.2 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานผู้ประสานงานหลักในการจัดงานแต่ละภูมิภาค
                   1)  ประสานการจัดทำกำหนดการจัดงานร่วมกับจังหวัดในความรับผิดชอบ
                   2) ประสานเชิญผู้บริหาร/ คณะทำงาน/ ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลางร่วมกิจกรรมในวันจัดงาน
                   3) บริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายการเดินทางของคณะผู้บริหาร/ คณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง
                   4) ประสานงานติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ/นิทรรศการของจังหวัดในความรับผิดชอบ
                   5) ประสานความพร้อมด้านพิธีการ
                   6) กำกับ ดูแล ติดตาม ความเรียบร้อยทุกด้าน
                   7) ประสานการสรุปผลการจัดงาน/แบบประเมินผล
                   8) การติดตามนโยบายที่สำคัญ
                   9) การติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
               2.3  การประชุมเตรียมการและมอบหมายภารกิจสำหรับผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบหมายผู้แทนสถาบันการแพทย์แผนไทย นัดหมายประชุมเตรียมการดังกล่าวต่อไป รวมทั้งประสานจังหวัดเพื่อคัดเลือกและ ส่งมอบธงสำหรับจังหวัดเจ้าภาพปีต่อไป