สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อสมุนไพรควบคุม
และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองสมุนไพรควบคุม
ครั้งที่ 1/2553

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ประธานการประชุม : น.พ.สญชัย  วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม
: อนุกรรมการ       จำนวน 12 คน  
                              คณะทำงาน       จำนวน 8  คน
                              ผู้สังเกตการณ์    จำนวน  3  คน
วัตถุประสงค์ :    
         1. เพื่อรายงานความก้าวหน้า (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินของเอกชน พ.ศ. ..                                           
         2. เพื่อรายงานความก้าวหน้าคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงาน ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549
         3. เพื่อรายงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
         4. เพื่อสรุปรายงานผลการแจ้งการครอบครองและการปลูกสมุนไพรควบคุมกวาวเครือ ปี 2552
         5. เพื่อพิจารณา (ร่าง) ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) การศึกษาวิจัยสมุนไพร 5 ชนิด
         6. เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลวิชาการจากการศึกษาวิจัย จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กวาวเครือ กำแพงเจ็ดชั้น และดองดึง          

ผลที่ได้
         1. ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) การศึกษาวิจัย สมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ระย่อมใหญ่ -น้อย พิษนาศน์ และหนอนตายหยาก
         2. ข้อมูลวิชาการจากการศึกษาวิจัย กวาวเครือ กำแพงเจ็ดชั้น และดองดึง นำไปศึกษาและนำมาพิจารณาครั้งต่อไป