สรุปสาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1/2553


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเบญจกูล (ชั้นใต้ดิน) อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย
       กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ประธานการประชุม : พ.ญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน 21 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
      1. รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
      2. พิจารณา (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลที่ได้รับ
      1. รับทราบรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2551-2552
      2. แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 4 แห่ง (ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลพบุรี อุบลราชธานี และนครราชสีมา) ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
      3. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ภายใต้ภารกิจ 4 ด้านตามพระราชบัญญัติกำหนด ดังนี้
          3.1 ภารกิจด้านคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย
              1) คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
              2) คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย
              3) คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย
              4) คณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร
              5) คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด
          3.2 ภารกิจด้านกฎหมาย ประกอบด้วย
              1) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย
          3.3 ภารกิจด้านการแพทย์พื้นบ้าน ประกอบด้วย
              1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน
          3.4 ภารกิจด้านสนับสนุนการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
              1) คณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
              2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
              3) คณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

      คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้พิจารณาอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีความเหมาะสมทั้งตัว
บุคคล/หน่วยงาน/จำนวน/งบประมาณ และนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป