การประชุม
คณะทำงานศึกษาระบบและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 2/2553

วันที่ 22 มิถุนายน 2553
ณ คณะเภสัชเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประธานการประชุม : พ.ญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วม
  ได้แก่ คณะทำงาน จำนวน 20 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
      ศึกษาระบบและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย