สรุปสาระสำคัญ
การประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
ในพื้นที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน
ครั้งที่ 1/2553 


วันที่ 24 มิถุนายน 2553  เวลา 09.30 น.
ณ สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล


ประธานการประชุม : นางกัญจนา  ดีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่   ประธานชุมชน รองประธานชุมชน เลขานุการชุมชนในพื้นที่ป่ายชายเลน
เขตบางขุนเทียน และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน 55 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
       1. รับทราบสาระสำคัญของการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรข้อมูลผลการศึกษา/ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ป่าชายเลน
       2. พิจารณาแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชายเลน

ผลที่ได้รับ
       1. ให้ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ดำเนินการสำรวจ รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร โดยมีชื่อสมุนไพร สรรพคุณและประโยชน์ที่ใช้ ตัวอย่าง
สมุนไพร และส่งให้ผู้แทนกลุ่มตามที่นัดหมาย ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 นำส่งให้ฝ่ายเลขานุการ (สำนักคุ้มครองฯ)
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งต่อไป
       2. ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งจะได้ดำเนินการในภายหลังการประชุม
ครั้งต่อไปแล้วเสร็จ
       3. ให้ประสานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเคยจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับความหลากหลาย   ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลน บางขุนเทียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการดำเนินงาน