สรุปสาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2551-2553
ครั้งที่ 1/2553 

วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเบญจกูล ชั้นใต้ดิน อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ประธานการประชุม : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (น.พ.ทนงสรรค์  สุธาธรรม)ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (น.พ.สญชัย วัฒนา) เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
        1. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน 4 คณะ ได้แก่
           1.1 คณะทำงานศึกษาและพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและกลไกในการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
           1.2 คณะทำงานกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด
จังหวัดมุกดาหาร
           1.3 คณะทำงานสำรวจและศึกษาสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
           1.4 คณะทำงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูดจังหวัดมุกดาหาร
        2. พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

ผลที่ได้รับ
        1. ได้รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานทั้ง 4 คณะ และมีมติ ดังนี้
           1) ให้จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์
           2) ให้ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดทำรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ภายในวงเงิน 500,000
บาท เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งกองทุนภูมิปัญญาฯโอนเงินสนับสนุน การดำเนินงานให้กับจังหวัด เพื่อดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน
กันยายน 2553
           3) ให้นัดหมายประชุมคณะทำงานสำรวจ ศึกษาวิจัยสมุนไพรฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำ GIS
        2. คณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการ   เพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขต
อนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอแนะ
           2.1 ควรสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติและกิจกรรมโดยระบุสาระสำคัญของผลงานที่ได้รับ
ให้ชัดเจน
           2.2 แยกแยะประเด็นเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาให้เห็นชัดเจน
           2.3 ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ สารานุกรมสมุนไพรในพื้นที่ คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
           2.4 ประโยชน์ที่ชุมชนและประชาชนได้รับ