สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติ
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทยทั่วไป

หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
ครั้งที่ 3/2553

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
ณ  ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ประธานการประชุม : นายแพทย์ สญชัย  วัฒนา  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

         

กลุ่มเป้าหมาย : อนุกรรมการ      จำนวน 11 คน  
                          คณะทำงาน       จำนวน 10 คน
                          ผู้สังเกตการณ์    จำนวน   5 คน

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อรายงานผลการพิจารณารายงานการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1/2553
         2. เพื่อพิจารณาการปรับ(ร่าง) ข้อกำหนดการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฉบับอนุรักษ์ เรื่องแผนฝี
         3. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ตำรับยาแผนไทย จากตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 ตามร่างกฎกระทรวง ฯ
เตรียมเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป

ผลที่ได้รับ

         ตำรับยาแผนไทย จากตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 ได้รับการพิจารณาตามร่าง กฎกระทรวง ฯ เตรียมเป็น
ข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพิจารณา เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป จำนวน 115 รายการ