การประชุมติดตามประเมินผลการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากร
และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2


           กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ได้จัดประชุมติดตามประเมินผลการสำรวจ รวบรวม    และจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 2   ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553  ณ ห้องประชุม 1  อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS 6) ชั้น 1
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประธานการประชุม : อาจารย์กัญจนา  ดีวิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน
และเขตตลิ่งชัน ) จำนวน 34 คน

วัตถุประสงค์
            1. เพื่อติดตามประเมินผลการสำรวจรวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใน
เขตบางขุนเทียน และเขตตลิ่งชัน
            2. เพื่อหารือแนวทางการขยายผลการสำรวจ รวบรวม และจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลที่ได้รับ

            1.ผลการสำรวจ รวบรวม และจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ณ วันที่  31  พฤษภาคม 2553
            เขตตลิ่งชัน           
                บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย         4        ราย                                      
                ตำราการแพทย์แผนไทย                  17        ตำรา                                      
                ตำรับยาแผนไทย                        2,170       ตำรับ
                รวม                                 2,191      รายการ
            เขตบางขุนเทียน    
                บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย         13        ราย                                     
                ตำราการแพทย์แผนไทย                  106        ตำรา
                ตำรับยาแผนไทย                          5,551        ตำรับ
                รวม                                   5,670        รายการ

            รวมทั้ง 2 เขต                          7,861        รายการ         

            2. แนวทางการขยายผลการสำรวจ  รวบรวม  และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยในเขต
กรุงเทพมหานครที่ประชุมเห็นชอบในการขยายผลการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อเนื่อง ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้
                1) การขยายพื้นที่การสำรวจเพิ่มเติม ดังนี้  เขตทุ่งครุ เขตราษฏร์บูรณะ เขตจอมทอง เขตบางบอน เขตสายไหม
และเขตทวีวัฒนา
                2) คัดเลือกอาสาสมัครในเขตตลิ่งชันและเขตบางขุนเทียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา
และเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการสำหรับพื้นที่การสำรวจเพิ่มเติม ตาม ข้อ 1)
                3) การกำหนดคุณสมบัติอาสาสมัครในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดย  มีการกำหนด
หลักเกณฑ์ ดังนี้
                - มีทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
                - มีใจรักในการทำงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                - ไม่จำกัดอายุ