สรุปผลการประชุมคณะทำงานสำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/2553
 

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม  2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม : นางกัญจนา  ดีวิเศษ   ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะทำงานฯ จำนวน 15 คน

วัตถุประสงค์    เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร

ผลที่ได้รับ
          คณะทำงานฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลนำเสนอการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศหรือ GIS
ของสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
          1) จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
          2) อธิบายความเชิงวิเคราะห์ใต้ตาราง แผนภาพ กราฟ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น
          3) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมระบบฐานข้อมูลในรูปดิจิตอลไฟล์ ส่งให้กรมฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องตามรายละเอียด TOR ต่อไป