สรุปผลการประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549
ครั้งที่ 2/2553

วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม : นายไพโรจน์  แก้วมณี

ผู้เข้าร่วมประชุม :  คณะทำงานฯ     จำนวน  8  คน
                               คณะทำงาน       จำนวน  5  คน
                               ผู้สังเกตการณ์    จำนวน  1  คน
วัตถุประสงค์
         เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษารูปแบบ สถานการณ์ วิธีการในการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 ในการจัดทำ(ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549  เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการที่ดี  ปัญหา อุปสรรครวมทั้งประเมินผล
การดำเนินงานตามประกาศฯ สมุนไพรของสำนักงานนายทะเบียน และเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานนายทะเบียน

ผลที่ได้

         ได้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 เพื่อนำไปทดสอบ  ณ นายทะเบียนจังหวัด สระบุรี