สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติ
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทยทั่วไป

หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไปสัญจร
ครั้งที่ 4/2553

วันระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2553 
ณ ห้องประชุมโรงแรมอ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ประธานการประชุม : นายแพทย์ สญชัย  วัฒนา  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม : อนุกรรมการ   จำนวน 13 คน  
                    คณะทำงาน   จำนวน 6 คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ตำรับยาแผนไทย จากตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน 5 รายการ ตามร่างกฎกระทรวง ฯ
                เตรียมเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพิจารณา เพื่อเสนอรัฐมนตรี
                ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป
ผลที่ได้ :  ตำรับยาแผนไทย ได้รับการพิจารณาตามร่างกฎกระทรวง ฯ เตรียมเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
           ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ในการประกาศเป็นตำรับยา
           แผนไทยจำนวน 1,146 รายการ จากตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ดังนี้

1. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2         จำนวน  863 รายการ
2. ตำราพระโอสถ  ครั้งรัชกาลที่ 2                             จำนวน     85 รายการ
3. ตำราพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์                               จำนวน     20 รายการ
4. ตำรายาพิเศษ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ         จำนวน     12 รายการ
   กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
5. ตำราสรรพคุณยา ของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท       จำนวน   166 รายการ