สรุปผลการประชุมอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย

           กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทยได้จัด
ประชุมอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย    ในวันที่  25  ธันวาคม  2552  ณ  ห้องประชุม  เบญจกูล
อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย   (เรือนหมอเพ็ญนภา)    ชั้นใต้ดิน   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

ประธานการประชุม :  นายสญชัย วัฒนา   รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม : ได้แก่ อนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับจุลชีพทางการแพทย์แผนไทยและคณะทำงาน  จำนวน 25 คน

วัตถุประสงค์ :
           1. เพื่อพิจารณาร่างเส้นทางสู่ความสำเร็จ (Road Map) ของจุลชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
           2. เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. 2553 – 2554
           3. เพื่อพิจารณากำหนดขอบเขต/คำจำกัดความ ของจุลชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542
           4. เพื่อพิจารณาการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการคุ้มครองจุลชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

ผลที่ได้ :
         1. การจัดทำร่างเส้นทางสู่ความสำเร็จ (Road Map) ของจุลชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542 ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Road Map ของจุลชีพตาม พรบ.คุ้มครองภูมิปัญญาฯ
โดยมีอาจารย์วันเชิญ โพธาเจริญ เป็นประธานคณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองเป็นเลขานุการ และมอบฝ่ายเลขาประสาน
กับอาจารย์วันเชิญ โพธาเจริญ เสนอรายชื่อคณะทำงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีพอย่างน้อย ๒ ท่าน เพิ่มเติมต่อไป
           2. การจัดทำร่างยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย  พ.ศ. 2553 – 2554  ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ Road Map ที่จะจัดทำใหม่ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป           3. การกำหนดขอบเขต/คำจำกัดความ ของจุลชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2542  ที่ประชุมเห็นชอบดังนี้  “จุลชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2542
หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตเซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าหรือด้วยกล้องจุลทรรศน์ สามารถนำ
มาใช้โดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของยา  อาหาร หรือเพื่อการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ป้องกัน
โรค หรือส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ โดยให้หมายรวมถึงสารพันธุ์กรรม และสารอนุพันธ์ที่ผลิตโดยจุลชีพ
”
           4. การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการค้มครองจุลชีพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการดังนี้
              4.1 ทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่ายใหม่
              4.2 กำหนดขอบเขต บทบาท และหน้าที่ของเครือข่าย
              4.3 เพิ่มรูปแบบและวิธีการในการดำเนินงานของเครือข่าย