ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานพิจารณารายงานการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมเรือนพระยาพิศณุประสาทเวช กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น.


ประธานการประชุม :  นางกัญจนา  ดีวิเศษ   ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม :     คณะทำงาน ฯ           จำนวน   ๖  คน  
                                  คณะทำงาน             จำนวน   ๘  คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขรายงานการศึกษารวบรวม
                       ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ด้านการเตรียมเครื่องยาไทย

ผลที่ได้ : ๑. ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขรายงานการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยด้านการเตรียมเครื่องยาไทย
              ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเตรียมเครื่องยาไทยเพื่อใช้ในการปรุงยา