สาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
              เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอุทัยสุดสุข ชั้น ๕ อาคาร ๗ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


โดยมี   น.พ.ไพจิตร์    วราชิต             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข          เป็นประธานการประชุม
             พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ       อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๙ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๒. พิจารณา (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖          (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒

ผลที่ได้รับ
๑. รับทราบคำสั่งคณะกรรมการฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภายใต้ภารกิจ ๔ ด้าน จำนวน ๙ คณะ ตามคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๐๓/๒๕๕๓   ถึงคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๑๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามลำดับ ดังนี้
          ๑) คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
          ๒) คณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร                                                                
          ๓) คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด
          ๔) คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย
          ๕) คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์      แผนไทย
          ๖) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย
          ๗) คณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
          ๘) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
          ๙) คณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน
๒. ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ฯ ประกอบด้วย ๗ พื้นที่ ได้แก่   
          ๑) พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
          ๒) พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ จังหวัดกำแพงเพชร
          ๓) พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม
          ๔) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
          ๕) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
          ๖) พื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
          ๗) พื้นที่อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โดยให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้
    ๒.๑  จัดระบบการเรียงลำดับพื้นที่โดยเรียงตามตัวอักษร
    ๒.๒ ข้อมูลสมุนไพร ๕ กลุ่ม ให้ระบุรายชื่อทุกรายการในตาราง หากเนื้อที่ไม่พอให้จัดทำเป็นบัญชีแนบท้ายเนื้อหาของร่างแผนแต่ละพื้นที่ 
    ๒.๓ จัดทำข้อมูล รายละเอียดให้ชัดเจน และนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจัดทำแผนจัดการฯ และเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ต่อไป

๓. นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป