สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ 

 

                               เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม  Peridot ๓ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ   
         อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
                             จำนวน ๓๐ คน
วัตถุประสงค์ เพื่อ
             ๑. รับทราบ
                        ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ตามคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๐๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
                        ๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานสำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่เริ่มดำเนินงานในปี ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒ แห่ง และพื้นที่เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๓ แห่ง
               ๒. พิจารณา
                      ๒.๑ (ร่าง) แผนงานและแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ปี ๒๕๕๔
                      ๒.๒ (ร่าง) นิยามคำสำคัญ
ผลที่ได้รับ
     ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๒๕ แห่ง  
     ๒. เห็นชอบในหลักการและแนวทาง โดยมีการจัดทำแผนงานด้านอนุรักษ์และคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิดในภาพรวมของประเทศ พร้อมกำหนดกิจกรรม เป้าหมายให้สอดคล้องตามภารกิจ
                       ๒.๑ ให้ประสานข้อมูลรายชื่อและจำนวนพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร จากกรมอุทยาแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่มีการสำรวจพบ ในแต่ละพื้นที่
                       ๒.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน โดยการสำรวจ ศึกษาสมุนไพร ให้ทราบสถานการณ์ ข้อมูลในเชิงปริมาณ  ตรวจสอบเชิงคุณภาพ และการนำไปจัดการในเชิงอนุรักษ์และประโยชน์  
                       ๒.๓ ผู้แทนสภาพัฒน์ รับมอบหมายในการจัดทำร่างแผนและนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
                        ๒.๔ ได้พิจารณา (ร่าง) นิยามคำสำคัญ ที่ประชุมมีมติ
          - ให้พิจารณาศึกษาข้อมูลของกฎหมายเปรียบเทียบที่มีคำนิยามดังกล่าวอยู่แล้ว ก็ให้ใช้คำนั้น
          -  ประสานข้อมูลกับหน่วยงาน/กลุ่มเครือข่าย ที่มีการใช้คำนิยามดังกล่าวว่าใช้ในลักษณะใด
และให้นำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
                        ๒.๕ กำหนดประชุมครั้งต่อไป ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔