สรุปผลการประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันจันทร์ที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมเบญจกูล  อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม :  แพทย์หญิงวิลาวัณย์   จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ผู้เข้าร่วมประชุม : อนุกรรมการ   จำนวน ๑๘ คน  
                              คณะทำงาน             จำนวน   ๘  คน
                              ผู้สังเกตการณ์            จำนวน  ๗  คน

วัตถุประสงค์ :
                ๑.  รับทราบคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๓/๒๕๕๓
                เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
                ๒. รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมา
                ๓. พิจารณาการสืบค้นต้นฉบับและเปรียบเทียบเนื้อหาในตำราสรรพคุณ ของกรมหลวงวงษาธิราช
                ๔. พิจารณาตำรายาศิลาจารึกวัดพพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

ผลที่ได้ :  
                ๑. รับทราบคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๐๓/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองคุ้มครอง  
                   ตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย  รายนามและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
                ๒. คณะอนุกรรมการฯ  มีมติเห็นชอบให้ทำหนังสือเพื่อขอต้นฉบับตำราสรรพคุณ ของกรมหลวงวงษาธิราช เพื่อเตรียมประกาศ                       กำหนดเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติต่อไป 
                ๓. คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้สำรวจและจัดหมวดหมู่ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
                   (วัดโพธิ์) ที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และจัดทำต้นฉบับศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ โดยใช้เทคโนโลยี 
                   การถ่ายภาพ
                ๔. คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ หรือมาตรการ หรือแนวทางการ
                    อนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยในการประชุมครั้งต่อไป