การประชุมชี้แจงการสำรวจ รวบรวม จัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

                                กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้จัดการประชุมชี้แจงการสำรวจรวบรวมจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครใน
วันที ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ณ ห้องประชุม ๑  อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS 6)
ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยมี   นางกัญจนา  ดีวิเศษ   ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่
         ๑. อาสาสมัครสาธารณสุข เขตทุ่งครุและเขตราษฎร์บูรณะ               จำนวน  ๔๐  คน
         ๒. อาสาสมัครสาธารณสุข เขตตลิ่งชันและเขตบางขุนเทียน (พี่เลี้ยง)    จำนวน  ๑๐  คน

วัตถุประสงค์
         ๑. เพื่อสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียน บุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปพัฒนา
             หรือใช้ประโยชน์ในชุมชน
         ๒.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
            แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
         ๓. ชี้แจงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนฯ แก่อาสาสมัครคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลที่ได้รับ
         ๑.อาสาสมัครสาธารณสุขมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนฯ
            ในพื้นที่ทุ่งครุและเขตราษฎณ์บูรณะ
         ๒.มีอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ         จำนวน    ๔๐    คน