สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549
ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเบญจกูล  อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม : นางกัญจนา  ดีวิเศษ   ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม :
         คณะทำงานฯ       จำนวน  5   คน
         คณะทำงาน        จำนวน  2   คน
         ผู้สังเกตการณ์     จำนวน   1  คน

วัตถุประสงค
         เพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม
(กวาวเครือ) พ.ศ.2549  และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549  ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

ผลที่ได้
          ได้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549  เพื่อนำไปชี้แจงและพิจารณาในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 แก่จังหวัดนำร่อง 4 จังหวัดในวันที่
2-3 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่  ต่อไป