สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549

ครั้งที่ 1/2553 

 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2553
ณ โรงแรม เชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

 

ประธานการประชุม : นางกัญจนา  ดีวิเศษ   ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม :  ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  จำนวน  9  คน
                     คณะทำงาน                         จำนวน  3  คน
วัตถุประสงค์
            เพื่อชี้แจง และพิจารณา (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 ที่ได้ปรับแก้จากการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 สู่การปฏิบัติเพื่อ
ให้ได้คู่มือฯ ที่สมบูรณ์ และศึกษาดูงานสถานที่ปลูกและครอบครองกวาวเครือของ จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่ได้

            ได้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
สมุนไพรควบคุม  (กวาวเครือ)  พ.ศ. 2549  ของสำนักงานนายทะเบียน    เกี่ยวกับการแจ้งการครอบครองและการปลูกกวาวเครือ
เพิ่มเติมจากการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยนำไปปรับแก้ไขร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี รวมทั้งได้ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับกวาวเครือ