สรุปผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคุ้มครองตำรับยาแผนไทย
และตำราการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียนกลาง/จังหวัด


           กลุ่มงานนายทะเบียนกลาง  กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย ได้รับการอนุมัติโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติ การพัฒนาการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์ แผนไทยของนายทะเบียนกลาง/จังหวัด โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน
แพทย์แผนไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยโบราณ  ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสืบทอดผ่าน การบันทึกในคัมภีร์
หรือเอกสารโบราณต่างๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ทำให้การสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ มีความครอบ
คลุมมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2553 สำนักคุ้มครอง ภูมิปัญญาฯ ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  1. ครั้งที่ 1 การอบรมอักษรธรรมอีสานและอักษรไทยน้อย  ในระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยอาจารย์สมัย วรรณอุดร หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ครั้งที่ 2 การอบรมอักษรล้านนา ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553
    ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์เกริก อัครชิโนเรศ  

ผู้เข้าร่วมประชุม
        1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
                1.1 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัดๆ ละ 2 คน
                1.2 ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัดๆ ละ 2 คน
        2. คณะผู้จัดอบรม 7  คน

วัตถุประสงค์ :
        1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยสามารถอ่านตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่บันทึก
เป็นภาษาไทยโบราณได้เบื้องต้น
        2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานอย่างถูกต้อง
        3. เพื่อรวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยที่เป็น
ภาษาโบราณได้ถูกต้อง
        4. เพื่อสามารถวิเคราะห์ และคัดเลือกตำรับยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทยที่มีคุณค่าเพื่อเตรียมการประกาศตำรับยา
แผนไทย/ ตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป

ผลที่ได้ :
        1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานอย่างถูกต้อง
        2. ผู้เข้าร่วมการอบรมทักษะการอ่านภาษาโบราณเบื้องต้น

Download >>>     อักษรขอมไทย   อักษรไทยน้อย   อักษรธรรมอีสาน


ภาพกิจกรรม จังหวัดมหาสารคาม

   

   

   

   

ภาพกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่