สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
และบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร สัญจร
ครั้งที่ 2/2553


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  
ณ ห้องประชุมรวยเพชร  โรงแรมมารวย  กรุงเทพฯ

โดยมี   พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ   
         อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
                          จำนวน 22 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
            1. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 พื้นที่
            2. พิจารณา
                        2.1 (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานของนายทะเบียนจังหวัดในการสำรวจและศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2552
                        2.2 (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 7 พื้นที่ ได้แก่
                             1) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
                             2) พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม
                             3) พื้นที่อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
                             4) พื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
                             5) พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ จังหวัดกำแพงเพชร
                             6) พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
                             7) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล

ผลที่ได้รับ
            1. คณอนุกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน 25 พื้นที่ โดยซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมาย
                        1.1 พื้นที่ 12 จังหวัด ให้ใช้คำว่า พื้นที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2551 ได้แก่ 1) พื้นที่ 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลพบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา) คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  แผนจัดการฯ 2) พื้นที่ 7 จังหวัด (นครพนม อุดรธานี กาญจนบุรี กำแพงเพชร พิษณุโลก สระแก้ว สตูล)    ได้ผลการสำรวจ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำ (ร่าง) แผนจัดการฯ เสนอคณะอนุกรรมการฯ และมีมติให้ปรับแก้ไขให้ชัดเจน 3) พื้นที่อีก 1 จังหวัด (ระนอง) อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม
                        1.2 พื้นที่ 13 จังหวัด ให้ใช้คำว่า พื้นที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2552   ส่วนใหญ่ได้มีการสำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่แล้ว และมีแผนการสำรวจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2554

            2. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) แผนจัดการฯ พื้นที่เขตอนุรักษ์ 7 พื้นที่ และมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยเสนอแนะให้แก้ไขทบทวนประเด็นต่างๆ ตามแผนจัดการฯ ให้ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้นัดประชุม Workshop นายทะเบียนจังหวัดทั้ง 7 พื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจและปรับแผนจัดการฯ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอแนะ  

            3. คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) คู่มือนายทะเบียนจังหวัดฯ โดยให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนนิยาม กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปรับข้อความให้กะทัดรัดชัดเจน ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำรายงานฯ ทั้งนี้ได้มอบหมายอนุกรรมการฯ และผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด พิจารณา (ร่าง) คู่มือฯ ดังกล่าว และเสนอความเห็นส่งให้ฝ่ายเลขานุการต่อไป