สาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 2/2553


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม DMS 6 สำนักการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประธานการประชุม : น.พ.ทนงสรรค์  สุธาธรรม   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทำหน้าที่ประธานการประชุม
                       พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ   อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
                                                    เป็นกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน 21 ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง 9 คน

                  

วัตถุประสงค์ เพื่อ
           1. รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
           2. พิจารณา (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลที่ได้รับ
           1. รับทราบยอดเงินงบประมาณของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปี 2553 และยอดที่ได้รับ  ในปีงบประมาณ 2554
           2. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน โดยมีข้อเสนอให้เพิ่มชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เข้าไปในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามความเหมาะสม และตามความรู้ความสามารถในด้าน
ที่เกี่ยวข้อง
                      2.1 ภารกิจด้านคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย
                                 1) คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
                                 2) คณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร
                                 3) คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ในความรับผิดชอบของสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
                                    ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
                                 4) คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย
                                 5) คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย
                      ในความรับผิดชอบของสถาบันการแพทย์แผนไทย และมีมติให้ 1) ทบทวน (ร่าง) คำสั่งฯ นำเสนอในการประชุม
ครั้งต่อไป 2) รายผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมา 3) เข้าชี้แจงเหตุผลและความ จำเป็นในการเสนอชื่อบุคคลต่างๆ
ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ
                      2.2 ภารกิจด้านกฎหมาย ประกอบด้วย
                                 1) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย มอบกลุ่มนิติการเป็นฝ่ายเลขานุการ
                      2.3 ภารกิจด้านการแพทย์พื้นบ้าน ประกอบด้วย
                                 1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน มอบสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย เป็นฝ่ายเลขานุการ
                      2.4 ภารกิจด้านสนับสนุนการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                                 1) คณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                                 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
มอบสถาบันการแพทย์แผนไทย โดยกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ
                                 3) คณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มอบสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้ตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) คำสั่ง และเสนอในการประชุม  ครั้งต่อไป เพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามแต่งตั้งตามลำดับ

                      นัดหมายประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553