สรุปสาระสำคัญ
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
ในพื้นที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน
ครั้งที่ 2/2553
 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล

 

ประธานการประชุม : นางกัญจนา  ดีวิเศษ   ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานชุมชน รองประธานชุมชน เลขานุการชุมชนในพื้นที่ป่ายชายเลน บางขุนเทียน
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนเขตบางขุนเทียน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 47 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
              1. ติดตามผลการสำรวจ รวบรวมรายชื่อสมุนไพรในพื้นที่ป่าชายเลน ของผู้แทนชุมชน
              2. พิจารณากรอบแผนและแนวทางการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่ป่าชายเลน

ผลที่ได้รับ
              1. รับทราบผลการสำรวจและรวบรวมรายชื่อพันธุ์พืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชายเลนของแต่ละชุมชน โดยมีผู้แทน 6 ชุมชน ส่งรายชื่อสมุนไพร รวมทั้งสิ้น 52 รายการ
              2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อสมุนไพรและสรรพคุณ ประโยชน์ที่ใช้ของสมุนไพรดังกล่าว และได้จำแนกกลุ่มสมุนไพร
ที่มีความสำคัญในพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 14 ชนิด ได้แก่ ขลู่ ชะคราม ผักบุ้งทะเล มะแว้ง ลำพู สำมะงา เหงือกปลาหมอ ฝาดดอกแดง
ปรงทะเล หวายลิง ลำแพน แสมทะเล หนามพุงดอ ผักเบี้ยทะเล เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึก อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสม
ต่อไป โดย มอบหมายให้ผู้แทนชุมชน รวบรวมรายชื่อสมุนไพรเพิ่มเติม ส่งให้สำนักคุ้มครอง ภูมิปัญญาฯ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2553
              3. ที่ประชุม ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบแผนและแนวทางการคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่ป่าชายเลน โดย
                  3.1 ให้ประสานการแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน
ชุมชนละ 1 คน
                  3.2 กิจกรรมเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 ได้แก่ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากรอบแผนฯ
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากสมุนไพรที่มีความสำคัญในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในเชิงบูรณาการ ได้แก่
โครงการปลูกป่าสมุนไพรในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวา มหาราช จะกำหนดไว้ในกิจกรรม
ของปีงบประมาณ 2554