สรุปผลการการประชุมติดตามการสำรวจ รวบรวม จัดทำทะเบียน
บุคลากร ตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

 

                                        
                กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ได้จัดประชุมติดตามการสำรวจ รวบรวม จัดทำทะเบียนบุคลากร ตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม เบญจกูล อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา)
ชั้นใต้ดิน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประธาน  อาจารย์กัญจนา  ดีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ผู้เข้าร่วมประชุม  ได้แก่ อาสาสมัครสำรวจ รวบรวม จัดทำทะเบียนบุคลากร ตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครและคณะทำงาน  จำนวน  44  คน

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อสรุปและติดตามการสำรวจ รวบรวม จัดทำทะเบียนบุคลากร ตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
          2. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลที่ได้รับจากการประชุม
          1. จำนวนบุคลากร ตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สำรวจ รวบรวมได้  ณ วันที่ 
25 มีนาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

          เขตตลิ่งชัน
                   บุคลากร   4   ราย
                   ตำราการแพทย์แผนไทย   14   ตำรา
                   ตำรับยาแผนไทย   1,376   ตำรับ
          เขตบางขุนเทียน                 
                   บุคลากร   2   ราย
                   ตำราการแพทย์แผนไทย   65   ตำรา
                   ตำรับยาแผนไทย   1,132   ตำรับ

          2. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
             จากการออกสำรวจ รวบรวม บุคลากร ตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบปัญหา
ต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสรุปได้ดังนี้
             2.1 การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง 
           แนวทางการแก้ไข หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูลช่องใด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองที่รับผิดชอบเพื่อสอบถาม
ให้เข้าใจ
             2.2  การอ่าน และนับจำนวนสมุไพรไม่ถูกต้อง  
           แนวทางการแก้ไข  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงให้ความรู้ในการอ่านและบันทึกจำนวนสมุนไพร โดย
ใช้วัดที่มีการรวบรวมภูมิปัญญาในพื้นที่ เป็นแหล่งฝึกการอ่าน และนับจำนวนสมุนไพรในตำรับยาแผนไทย
             2.3 ตำราการแพทย์แผนไทยที่ไม่สามารถอ่านได้(เป็นภาษาโบราณ) 
           แนวทางการแก้ไข ให้รวบรวมใว้ หากมีจำนวนมากพออาจต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการแปลและเรียบเรียงต่อไป
             2.4 ตำราการแพทย์แผนไทยที่ชำรุดไม่สามารถเรียงต่อเป็นเรื่องเดียวกันได้
           แนวทางการแก้ไข ให้รวบรวมใว้ หากมีจำนวนมากพออาจต้องประสานหน่วยงานที่มีความรู้เรื่องการซ่อม และอนุรักษ์
เอกสาร โบราณช่วยดำเนินการซ่อม และอนุรักษ์ให้