สรุปผลการประชุมชี้แจงและหารือ
โครงการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ปี 2553

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมทิพยวรรณโรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 


             สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2553 โครงการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ปี 2553 เพื่อดำเนินการ
การอนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ในระดับภูมิภาค ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ ได้จัดประชุมชี้แจงและหารือ
แนวทางการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ปี 2553 ในระดับภูมิภาค
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย 18 เขต  เนื่องจากแต่ละภาคเป็นแหล่งขององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่สำคัญ
และแตกต่างกัน   รวมทั้งการบรรยายเรื่อง “เอกสารโบราณ  ภาษาโบราณ และนวัตกรรมการอนุรักษ์เอกสารโบราณ”โดย อาจารย์
สมัย  วรรณอุดร หัวหน้ากลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปกรรมและวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้เข้าร่วมประชุม : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย 18 เขตๆละ 1 คน ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี กระบี่ ยะลา ชลบุรี อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี ชัยภูมิ เชียงใหม่ แพร่ พิษณุโลก นครสวรรค์
                    คณะทำงาน   จำนวน 11  คน

วัตถุประสงค์ : ระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างความส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และ
นำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยไปใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค ตั้งแต่กระบวน
การรวบรวม วิเคราะห์ และคัดเลือกตำรับยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทยในระดับภูมิภาค เพื่อถ่ายถอดหรือปริวรรต ให้เป็น
ภาษาไทยปัจจุบัน ทำให้สามารถอ่านเข้าใจได้ และเป็นข้อมูลในการเตรียมการประกาศตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติ/ทั่วไป

ผลที่ได้ :
        1.ได้หน่วยงานนายทะเบียนจังหวัดเป้าหมายระดับภาค 4 ภาค  ทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงานฯ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม และกระบี่ โดยเสนอรายชื่อ คณะทำงานพิจารณาตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
ระดับภาค ภายในวันที่ 1พฤษภาคม 2553  พร้อมทั้งจัดทำ(ร่าง) โครงการฯเพื่อขอความเห็นชอบ

        2. ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มองค์ประกอบคณะทำงานฯ ดังนี้
                2.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป้าหมาย                          
                2.1 ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดเป้าหมาย  ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ)                                          
                2.3 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
        3. รับทราบเป้าหมาย และงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ