สรุปประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ของสำนักงานายทะเบียน ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มีนาคม 2553
ณ ห้องประชุมเรือนพระยาพิศณุประสาทเวท
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

                                        
ประธาน   นายแพทย์สญชัย  วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 7 คน

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้มีการนำ TOR การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยของสำนักงานนายทะเบียนเข้าวาระการประชุม ของคณะกรรมการ ICT กรมฯ ซึ่งมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม TOR ดังกล่าว ซึ่งกลุ่มงานนายทะเบียนกลางผู้รับชอบได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งนี้ เพื่อพิจารณา โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) เข้าร่วมประชุมด้วย
3 ท่าน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน พร้อมทั้งปรับแก้ไข และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ICT กรม และ ICT กระทรวงต่อไป

มติที่ประชุม     เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการดังนี้
          1. ให้แบ่งงานดังกล่าวที่คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2553 ส่วนที่เหลือให้เตรียมไว้ดำเนินการระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2554 และให้ Nectec ทำใบเสนอราคามาให้เพื่อเตรียมตัวในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป
          2. ภายหลังปรับแก้ไข TOR แล้วให้ประสาน ICT กรม เพื่อตรวจสอบและเตรียมเป็นข้อมูลขอความเห็นชอบจากคณะกรรม
การ ICT กรม และ ICT กระทรวงต่อไป