สรุปผลการประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและกลไก
ในการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 4/2553 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี นางวารุณี  สุรนิวงศ์  นิติกร เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะทำงานฯ จำนวน 16 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
     1. ติดตามผลการดำเนินงาน
     2. พิจารณาร่างหนังสือและหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร       

ผลที่ได้รับ
     1. คณะทำงานฯ ได้ทบทวนอำนาจหน้าที่และภารกิจตามคำสั่ง
     2. ได้พิจารณาและเห็นชอบ
หนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลเข้าไป  ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร และหลักเกณฑ์หรือแนวทางประกอบการพิจารณา
มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือดังกล่าวประสานแจ้งไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด ตามแผนจัดการฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ชัดเจนระบุไว้ในหนังสือดังกล่าว ตามกรอบแผนระยะสั้นที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
     3. ฝ่ายเลขานุการ จะได้สรุปรายงานและความเห็น เสนออธิบดีพิจารณา
          3.1 หน้าที่ของคณะทำงานชุดนี้ในการดำเนินงานเพื่อพิจารณากำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ภูผากูดในระยะต่อไป หากมีการขยายเป็นแผนระยะกลางหรือระยะยาว
          3.2 พื้นที่เขตอนุรักษ์ในพื้นที่อื่นที่คณะรัฐมนตรีจะได้ให้ความเห็นชอบเป็นแผนจัดการฯ ในอนาคต คณะทำงานชุดนี้จะมีหน้าที่
ดำเนินการต่อไปหรือไม่