ĽŤ“™ōŃ™Ļ ®—ßň«—ī»√’ –ŗ°…


 

ĽŤ“™ōŃ™Ļļť“Ļ‚ĻĻ„ň≠Ť Ķ”ļŇŗ ’¬«ŠŇ–Ķ”ļŇÕ’ŗę Õ”ŗņÕ‚ĺł‘ž»√’ ō«√√≥ ®—ßň«—ī»√’ –ŗ°…

 ŃōĻšĺ√∑’ŤÕ“®®– Ŕ≠ĺ—Ļłōž

™◊ŤÕ∑—Ť«šĽ

™◊ŤÕ«‘∑¬“»“ Ķ√ž

™◊ŤÕ«ß»ž

°«“«ŗ§√◊ÕĘ“«

Pueraria candollei Graham ex Benth. var mirifica

Leguminosae

™ōŃŗňÁīŗ∑»

Cassia alata ( L.) Roxb.

Leguminosae

 

 ŃōĻšĺ√∑’ŤŃ’§«“Ń ”§—≠∑“ßŗ»√…į°‘®

™◊ŤÕ∑—Ť«šĽ

™◊ŤÕ«‘∑¬“»“ Ķ√ž

™◊ŤÕ«ß»ž

°√–ŗ∑’¬Ń

Allium sativum L.

Alliaceae

‚§§Ň“Ļ

Mallotus repandus† (Willd.) Muell. Arg.

Euphorbiaceae

 

 ŃōĻšĺ√∑’ŤŃ’Ń’§Ť“ĶŤÕ°“√»÷°…“ň√◊Õ«‘®—¬

™◊ŤÕ∑—Ť«šĽ

™◊ŤÕ«‘∑¬“»“ Ķ√ž

™◊ŤÕ«ß»ž

®—Ļ∑ĻžĘ“«

Tarenna hoaensis Pitard.

Rubiaceae

ŗ®Ķĺ—ߧ’

Croton crassifolius† Giesel.

Euphorbiaceae

™‘ß™’Ť

Capparis micracantha DC.

Capparidaceae