กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย
   สถาบันการแพทย์แผนไทย
   สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   กองคุ้มครองพันธุ์พืช
   กรมป่าไม้
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   กองการประกอบโรคศิลปะ
   สำนักคณะกรรมการอาหารและยา
   สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล