กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย
 
     

กลุ่มงานนายทะเบียนกลาง
กลุ่มงานสนับสนุนการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ฝ่ายบริหารทั่วไป