กลุ่มงานนายทะเบียนกลาง
กลุ่มงานสนับสนุนการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ฝ่ายบริหารทั่วไป