กรมป่าไม้
    รวมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

กรมวิชาการเกษตร
    พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
    พร ะราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    รวมกฏหมาย อย.

กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
    รวมกฏหมายกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อกฎหมายที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 
    พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับ Update ล่าสุด)
    พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ฉบับ Update ล่าสุด)  
    พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับ Update ล่าสุด)
    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่าสุด)
    พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่าสุด)
    พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
    พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
    พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 (ภาษาอังกฤษ)
    พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 (ภาษาไทย)

การจัดทำคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการให้อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาษาไทย)

 


ดาวโหลดกฏหมายที่เกี่ยวข้อง