นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย


ที่อยู่ที่ทำงาน กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2149-5607, 0-2149-5608 โทรสาร : 0-2591-1095
มือถือ : 08-5482-9029
อีเมล์ : krittatach.dtam@gmail.com