นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา
รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์
รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก