ระบบนายทะเบียนกลางได้เปิดการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ(มาตรา ๑๕) และข้อมูลบุคลากรฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 


ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน  

ผู้ที่พบปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำนักงานนายทะเบียนกลาง
สามารถแจ้งปัญหา ได้ที่อีเมล์ >>ptmk.dtam@gmail.com<<


New การสำรวจรวบรวมและจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
Newติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   ในกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

New สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
   การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด

Newการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
Newแบบประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
Newหนังสือแจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รอบ ๖ เดือนหลัง
(เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๐)

Newแนวทางการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด (เพิ่มเติม)

Newหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด

New หนังสือแจ้งจังหวัดเรื่องทบทวนการรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน
นายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Newระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
     ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

Newหนังสือแจ้งแนวทางการสนับสนุนงบประมาณนายทะเบียนจังหวัด
     ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

New
ตารางหลักสูตรการอบรมระยะสั้นงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
     แห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยเพื่อการคุ้มครองและใช้ประโยชน์
     จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
     ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

DTMKการประชุมคณะทำงานพิจารณาและจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการเข้าถึง
     และแบ่งปันผลประโยชน์จากตำรับยาหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
     ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DTMK
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ
DTMKการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
     การแพทย์แผนไทยวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.)
     วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ
     วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMK
การประชุมคณะทำงานด้านการดูแลอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่
     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKการประชุมคณะทำงานด้านการฝึกอบรมระยะสั้น
     วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKสรุปการจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและ
     พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยเพื่อการคุ้มครองและใช้ประโยชน์
     จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMK
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร
     ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
     การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

DTMKการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
DTMKการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
     ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙


 

>>> ดาวน์โหลด ปฏิทินปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์ <<<
 
  >>> ดาวน์โหลด VCD กายบริหารท่าฤาษีดัดตน <<<
  >>> ดาวน์โหลด VCD สารคดีเชิงละครวิทยุ การเฝ้าระวัง
         และพิทักษ์สิทธิปัญญา
<<<
>>> ดาวน์โหลด LOGO ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข<<<
watrach
  
รายงานผล
การจัดโครงการ
รวมพลังฯ 2558
รายงานผล
การจัดโครงการ
รวมพลังฯ 2557
รายงานผล
การจัดโครงการ
รวมพลังฯ 2556
รายงานผล
การจัดโครงการ
รวมพลังฯ 2555
 
20159