ระบบนายทะเบียนกลางได้เปิดการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาฯ(มาตรา ๑๕) และข้อมูลบุคลากรฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 


ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน  

ผู้ที่พบปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำนักงานนายทะเบียนกลาง
สามารถแจ้งปัญหา ได้ที่อีเมล์ >>ptmk.dtam@gmail.com<<


New หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯNew
New รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)
       
(ดาวน์โหลดหนังสือ)New(ดาวน์โหลดแบบรายงาน)New
New ชี้แจงแนวทางการจัดจ้างของบุคลากรตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
       ปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

New แนวทางการสนับสนุนการดาเนินงานของนายทะเบียนจังหวัด
       และเขตสุขภาพปี ๒๕๖๑

New คู่มือการอนุญาตศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย
       หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

New มาตรฐานวิธีปฏิบัติการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

New ขอให้ส่งข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ ๒๕๖๐
      พร้อมส่งเงินเหลือจ่ายคือกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

New
 แจ้งยืนยันการสนับสนุนการจ้างบุคลากรในสำนักนายทะเบียนจังหวัด
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

New แจ้งยืนยันการสนับสนุนการจ้างบุคลากรในสำนักงานสาธาณสุขจังหวัด
      ที่เป็นที่ตั้งสำนักงานเขตสุขภาพ ปีงบ ๒๕๖๑

New การจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่ชาติและพระบิดาแห่ง
      การแพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๖๐

New การสำรวจรวบรวมและจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
New ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในกิจกรรม
      สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

New สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
      การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด

New การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
New แบบประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
New หนังสือแจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รอบ ๖ เดือนหลัง
      (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๐)

New แนวทางการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
      การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด (เพิ่มเติม)

New หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
      คณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด
New หนังสือแจ้งจังหวัดเรื่องทบทวนการรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน
      นายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

New ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)

New หนังสือแจ้งแนวทางการสนับสนุนงบประมาณนายทะเบียนจังหวัด
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

New ตารางหลักสูตรการอบรมระยะสั้นงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      แห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยเพื่อการคุ้มครองและใช้ประโยชน์
      จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
      ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

DTMKการประชุมคณะทำงานพิจารณาและจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการเข้าถึง
     และแบ่งปันผลประโยชน์จากตำรับยาหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
     ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

DTMK
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ
DTMKการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
     การแพทย์แผนไทยวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.)
     วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ
     วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMK
การประชุมคณะทำงานด้านการดูแลอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่
     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKการประชุมคณะทำงานด้านการฝึกอบรมระยะสั้น
     วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKสรุปการจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและ
     พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยเพื่อการคุ้มครองและใช้ประโยชน์
     จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMK
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร
     ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

DTMKการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
     การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

DTMKการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
DTMKการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
     ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙


 

  >>> ดาวน์โหลด VCD สารคดีเชิงละครวิทยุ การเฝ้าระวัง
         และพิทักษ์สิทธิปัญญา
<<<
watrach
   รายงาน
ผลการจัดโครงการ
รวมพลังฯ 2560
รายงานผล
การจัดโครงการ
รวมพลังฯ 2557
รายงานผล
การจัดโครงการ
รวมพลังฯ 2556
 
29625