กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข


88/23 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์.0-2149-5607, 0-2149-5608  โทรสาร.0-2591-1095
มือถือ : 08-5482-9030

E-mail - ptmk.dtam@gmail.com
เว็บไซต์ : http://ptmk.dtam.moph.go.th