กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 1 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 2

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 3 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 4  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 5   

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
ประกอบด้วย


กรรมการโดยตำแหน่ง 10 คน

  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อธิบดีกรมการแพทย์
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
อธิบดีกรมป่าไม้ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ   
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยเลือกจาก


  กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ 2 สาขา
  สาขาการแพทย์แผนไทย
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
กลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย 5 กลุ่ม
  กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
กลุ่มนักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย
กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร
กลุ่มหมอพื้นบ้าน
   - หมอพื้นบ้านภาคเหนือ
   - หมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   - หมอพื้นบ้านภาคกลาง
   - หมอพื้นบ้านภาคใต้


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรรมการและเลขานุการ


อำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 
       ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครอง
และ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

          (1) รวบรวม อนุรักษ์ และคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย และพื้นบ้านไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มรองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
         
          (2) รวบรวม อนุรักษ์ และคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิดสมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          (3) ดำเนินการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทรัพย์สินทางปัญญา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และทรัพยากรพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

          (4) พัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด การจดทะเบียนสิทธิ ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพร และระบบบริหารจัดการกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผมประโยชน์

          (5) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครอง และส่งแสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

          (6) ประสานและสนับสนุนการดำเนินการของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

          (7) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย