กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 1 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 2

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 3
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 4
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 5 

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ชุดที่ 5
(ปัจจุบัน)


        รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

1. นายวีรวัฒน์ อภิชิตวิทยา
ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

2. นางลัดดาวัลย์  ครูปัญญามาตย์
ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. นางศิวนาถ ยอดสุวรรณ์
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ
4. นายบริบูรณ์ ธัชแก้วกรพินธุ์
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง
5. นายไข เหลาเคน
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. นายสะมะแอ จันทรัตนา
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้
7. นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
ผู้แทนกลุ่มนักวิชาการ
8. นายกร พงษ์เถื่อน
ผู้แทนกลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
9. นายประจวบ จันทร์เพ็ญ
ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
10. นายณัฐ โฆษิวากาญจน์
ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร