กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 1 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 2

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 3
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 4 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 5

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ชุดที่ 4


        รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

1. นายวิเศษ  แสงกาญจนวนิช
ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

2. นางลัดดาวัลย์  ครูปัญญามาตย์
ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. นายอินทร  หอยแก้ว
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ
4. พระครูศุภาจารพิมล
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. นายบริบูรณ์  ธัชแก้วกรพินธู์
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง
6. นายวชิรา  สุขศรี
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้
7. เรือโทกล้าสิงห์  แก้วเหม
ผู้แทนกลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
8. นายพิเชษฐ  เวชวิฐาน
ผู้แทนกลุ่มนักวิชาการ
9. พ.ต.อ.พิษณุ  รักการศิลป์
ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
10. นางศิวนาถ  ยอดสุวรรณ์
ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร