กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 1 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 2

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 3
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 4
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 5 

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ชุดที่ 3
(ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552)


        รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

1. นายวีรวัฒน์  อภิชิตวิทยา
ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

2. นางลัดดาวัลย์  ครูปัญญามาตย์
ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. นายอิ่นแก้ว  พรหมสกุลปัญญา
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ
4. พระครูศุภาจารพิมล
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. นายบริบูรณ์  ธัชแก้วกรพินธู์
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง
6. นายคล้อย  รอดมาก
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้
7. นายณัฏฐภัทร์  นิชาเกียรติธนา
ผู้แทนกลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
8. ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร
ผู้แทนกลุ่มนักวิชาการ
9. นายบุญไชยสิทธิ์  อนันต์เตชะกุล
ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
10. นายประสิทธิ์  คงทรัพย์
ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร
 

สรุปผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ชุดที่ 3


ผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

       1. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
          ผลที่ได้จากการประชุม
            1. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาทุกชุด
            2. รับทราบผลการหารือกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติว่า ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ไม่มีบทบัญญัติใดห้ามไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ทำหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
            3. เรื่องพิจารณา
               3.1 การทบทวนคำสั่งคณะกรรมการที่ผ่านมา ดังนี้
                   3.1.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาและยกร่างกฎหมายลำดับรอง
                   3.1.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
                   3.1.3 คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดประเภอ ลักษณะ ชนิด และชื่อสมุนไพรควบคุมและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการคุ้มครองสมุนไพรควบคุม
                   3.1.4 คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทย
ทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
                   3.1.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
                   3.1.6 คณะอนุกรรมการติดตามและเฝ้าระวังสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
               3.2 พิจารณาร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้ คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย

       2. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 
          ผลที่ได้จากการประชุม
            1. รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
          2. รับทราบรายงนความก้าวหน้า การดำเนินการตามประกาศประทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
พ.ศ. 2549
          3. เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
               3.1 รายงานผลการวิจัยผลการประเมินของโครงการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย และสมุนไพรของสำนักงานนายทะเบียนกลาง/จังหวัดตามพระราชบัญญติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2542
               3.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียนการประชุมเชิงปฏิบัติการนายทะเบียจังหวัด
และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การ แพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2551

       3. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 2551
          ผลที่ได้จากการประชุม
            1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
            2. รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนายทะเบียนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2551
            3. รับทราบความก้าวหน้าในการออกบัตรประจำตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
            4. รับทราบสิทธิในการเบิกจ่ายของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
            5. พิจารณา (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทำตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย (เพิ่ม)
            6. พิจารณาให้ความเห็นการจัดตั้งสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการปรับปรุงคณะอนุกรรมการ
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

       4. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
          ผลที่ได้จากการประชุม
          1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ 2551
          2. รับทราบผลการตรวจสอบภายในของสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
          3. พิจารณา
               3.1 แผนปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2542 ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
               3.2 แก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการบริหาร
การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่.... ) พ.ศ. .........
               3.3 ทบทวนและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
          4. ให้ความเห็น
               4.1 การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแสดงรายละเอียดปริมาฯการเปลี่ยนแปลง การแจ้งปลูกกวาวเครือ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อ งสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549
               4.2 แบบสำรวจทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
               4.3 การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548
               4.4 การมอบอำนาจการเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.)
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2546

       5. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
          ผลที่ได้จากการประชุม
          1. รับทราบความคืบหน้า
               1.1 การแต่งตั้งบุคคลหรือตำแหน่งเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
               1.2 การจัดทำบัตรประจำตัวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
               1.3 การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแสดงรายละเอียดปริมาฦณการปลูกกวาวเครือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
               1.4 การแก้ไขเพิ่มเติมแบบสำรวจทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
               1.5 รายงานการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย
               1.6 ความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน จากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบ
ประมาณ 2551-2552
          2. เรื่องพิจารณา
               2.1 การจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2552-2554
               2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย
                   2.2.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
                   2.2.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายลำดับรอง

       6. การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
          ผลที่ได้จากการประชุม
          1. รับทราบความคืบหน้า
               1.1 การเพิ่มชื่อหรือใช้ตำแหน่งเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาฯ
               1.2 การจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยได้อนุมัติงบประมาณ สนับสนุนในปีงบประมาณ 2552
               1.3 รายงานผลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
               1.4 รายงานความก้าวหน้าและผลการใช้เงินตามแผนงาน/โครงการ                      ที่คณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2552
          2. พิจารณา
               2.1 แผนปฎิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2553
               2.2 ปัญหา/อุปสรรค และประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2552