กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 1 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 2

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 3
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 4
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 5  

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ชุดที่ 2
(ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2551)


        รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

1. นายวีรวัฒน์  อภิชิตวิทยา
ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

2. นายวิชัย  ครูปัญญามาตย์
ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. นายจรูญ  ดอนคำไพร
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ
4. นายสุพรรณ  แสงพรมมา
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. นายบริบูรณ์  ธัชแก้วกรพินธู์
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง
6. นายร่าน  บุญณรงค์
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้
 
7. นายธนวัตน์  วิสัยดี
ผู้แทนกลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
8. นายวิบูลย์  นุชประมูล
ผู้แทนกลุ่มนักวิชาการ
9. นายธีรศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ
ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย
10. นายประสิทธิ์  คงทรัพย์
ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร
 

สรุปผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ชุดที่ 2

        กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


1. ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและยกร่างกฏหมายลำดับรอง
    1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
    1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรควบคุม และกำหนดหลักเกณฑ์  
         วิธีการและเงื่อนไขในการคุ้มครองสมุนไพรควบคุม
    1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทย
         ทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
    1.5 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร

2. ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    2.1 (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
         พ.ศ........
    2.2 คำขอรับการช่วยเหลือหรือสนับสนุน กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    2.3 คำขอแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้ายสมุนไพรควบคุม

3. ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    3.1 คำขอแจ้งการปลูกกวาวเครือ กรณีศึกษาวิจัยหรือส่งออก การจำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้า

4. ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    4.1 ให้ความเห็นชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติคำขอรับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการ
         แพทย์แผนไทย
    4.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเฝ้าระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
    4.3 (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยการอุทธรณ์ พ.ศ. ......

5. ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    5.1 แผนปฎิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2550
    5.2 โครงการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพร เล่มที่ 1 ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณเหลือจ่ายของกองทุนภูมิปัญญา
         การแพทย์แผยไทย
    5.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 6 คณะ
        ได้แก่
        5.3.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาและยกร่างกฎหมายลำดับรอง
        5.3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
        5.3.3 คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อสมุนไพรควบคุมและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
              การคุ้มครองสมุนไพร
        5.3.4 คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือ
               ตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
        5.3.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
        5.3.6 คณะอนุกรรมการติดตามและเฝ้าระวังสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
    5.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาในการจำทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำ
         พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย

6. ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    6.1 คำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการพิจารณาและจัดทำกฎหมายลำดับรอง
    6.2 คำสั่งคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย (ใหม่)
    6.3 (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
    6.4 (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินของเอกชนที่
         เป็นถิ่นกำเนิดของสุมนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. ....
    6.5 (ร่าง) กฏกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. .....

7. ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    7.1 แนวทางและมาตรการรองรับในเรื่องสิทธิบัตรจุลชีพ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
    7.2 แผนปฏิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ. 2550
    7.3 (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไทย เรื่อง แต่งตั้ง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
         จัดทำตำราอ้างอิงตำรายาสมุนไพร
    7.4 (ร่าง) คำสั่งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาในการจำทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
         จัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย เพิ่มเติม

8. ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    8.1 (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ “ภูผากูด” จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2551-2553 ตามมาตรา 57
         แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญการแพทย์ แผนไทย พ.ศ. 2542 (แผนระยะสั้น)
    8.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาในการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยและแต่งตั้ง
         คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย (เพิ่มเติม)

9. ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    9.1 แผนปฎิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2551

10 ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    10.1 ข้อเสนอเกี่ยวกับสมุนไพร “ชะมดเช็ด” ของคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนด ประเภท ลักษณะ ชนิดและชื่อของสมุนไพร
          ควบคุมและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองสมุนไพรควบคุม
    10.2 แผนปฎิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2551