กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 1 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 2

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 3
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 4
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดที่ 5
    

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ชุดที่ 1
(ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2548)


        รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย


        1. นายระพีพร โชยสัตย์
             ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

       2. นายสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
           ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

       3. นายอินสม  สิทธิตัน
            ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ

       4. นายประสาสน์  รัตนะปัญญา
            ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       5. นายสมัคร  แก่นจันทร์
            ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง

       6. นายประภาส สุพรรณ์
            ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้

       7. นายล้วน  ทะสา
           ผู้แทนกลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย

       8. นางสาวสุภาภรณ์  ปิติพร
            ผู้แทนกลุ่มนักวิชาการ

       9. นายสอน   วรรณุวิน
           ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย

    10. นายประสิทธิ์  คงทรัพย์
           ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร


สรุปผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ชุดที่ 1

        กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


1. ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 โดยที่ประชุมได้พิจารณา    
    1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและยกร่างกฎหมายลำดับรอง     
    1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร     
    1.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดประเภท ลักษณะ ชนิดและชื่อสมุนไพรควบคุม และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
         เงื่อนไขในการคุ้มครองสมุนไพรควบคุม

2. ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    2.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด ค่าธรรมเนียม พ.ศ. .....

3. ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 โดยที่ประชุมได้พิจารณา      
    3.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและการใช้ประโยชน์ พ.ศ...   
    3.2 ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือการสนับสนุนเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินของเอกชน     
    3.3 ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และ
         การใช้เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....      
    3.4 ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์
         แผนไทย พ.ศ. .....

4. ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    
    4.1 ร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและการใช้
ประโยชน์ พ.ศ. ....     
    4.2 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปและตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ....     
    4.3 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม พ.ศ. ....

5. ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 โดยที่ประชุมได้พิจารณา      
    5.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...      
    5.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและยกร่างกฎหมายลำดับรอง (แก้ไข)      
    5.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร (แก้ไข)     
    5.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดประเภท ลักษณะ ชนิดละชื่อสมุนไพรควบคุม และกำหนดหลัก
เกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคุ้มครองสมุนไพรควบคุม (แก้ไข)

6. ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2547 โดยที่ประชุมได้พิจารณา     
    6.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอุทธรณ์ พ.ศ. ....
    6.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .....
    6.3 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

7. ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    7.1 ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินของเอกชน พ.ศ. ....
        (ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
    7.2 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... (ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง
         สาธารณสุข)
    7.3 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ....(ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มกฎหมาย
        สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
    7.4 ร่างกฎกระทรงว่าด้วยการศึกษาวิจัยและส่งออก จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม พ.ศ. .... (ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มกฎหมาย
        สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
    7.5 ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์
        และการใช้จ่าย เงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. (ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มกฎหมาย สำนักงานมาตรฐาน
        ด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)

8. ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 โดยที่ประชุมได้พิจารณา

    8.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม พ.ศ. .....
    8.2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    8.3 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
    8.4 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตำราการแพทย์แผนไทยของทั่วไป
    8.5 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตำตำรับยาแผนไทยของของชาติ
    8.6 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตำตำรับยาแผนไทยของทั่วไป

9. ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    9.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ....
    9.2 การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
    9.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

10. ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    10.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ....
    10.2 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนากฎหมายระดับกรม
           กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

11. ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
    
11.1 ร่างประกาศกระทวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ....

12. ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 โดยที่ประชุมได้พิจารณา         
    12.1ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. .......
    12.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
    12.3 แผนกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2548

13. ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 โดยที่ประชุมได้พิจารณา   
    13.1ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม พ.ศ. .....
    13.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณาสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม(กวาวเครือ) พ.ศ. ........

14. ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
     14.1ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทย
          ของชาติ พ.ศ. .......
    14.2 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
           พ.ศ. ..........
    14.3 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิและค่าตอบแทน
          การใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. .......
    14.4 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. …..
    14.5 แผนการจัดสรรเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2548
    14.6 แต่งตั้งเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย

15. ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 548 โดยที่ประชุมได้พิจารณา
     15.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทน
           การใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ......
     15.2 ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
           พ.ศ. .......
     15.3 พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมพัฒนา
           การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

16.ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 โดยที่ประชุมได้พิจารณา

    16.1 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินของเอกชน
          ที่เป็นถิ่นกำเนิดสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. ........
    16.2 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิและค่าตอบแทน        
          การใช้ประโยชน์ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ........

17. ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยที่ประชุมได้พิจารณา

     17.1 การจัดสรรเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
     17.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. .....(ตามประเด็นข้อสังเกตของกลุ่มกฎหมาย
           สำนักบริหารกลาง)