- ประชุมคณะทำงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
-
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(อพ.สธ)   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
-
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
-
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
-
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
        ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ   จังหวัดน่าน

-
การประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทย
       หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไป จังหวัดน่าน

-
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
-
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๔ - ๕ จังหวัดกาญจนบุรี    ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
-
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๘ จังหวัดนครพนม      ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
- งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๑๑ - ๑๒ จังหวัดชุมพร  ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
- งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๙ จังหวัดชัยภูมิ   ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
-
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๒ จังหวัดสุโขทัย   ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๖ จังหวัดชลบุรี    ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๓ จังหวัดกำแพงเพชร  ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
-งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๔ - ๕ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
- การประชุมคณะทำงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสำรวจ รวบรวมและจัดเก็บทะเบียนภูมิปัญญาฯ 
        ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
- งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๙ เขต ๗ ร้อยแก่นสารสินธุ์  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
- การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติระดับเขต
ครั้งที่๓/๒๕๕๙   วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

- การประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบปฏิบัติในการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ 60 ป่าชุมชน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้ยการอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชนและ ส่งเสริมการปลูกเพื่อการช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน

- ประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดสร้างบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระหว่างกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

-คณะทำงานพิจารณาจัดทำความถูกต้องและเหมาะสมของรูปหล่อฤษีดัดตน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ตำรับยา และตำราการแพทย์แผนไทยครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

-การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

-การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ
     ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

-การประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปทรงอิริยาบถของฤๅษีดัดตน ณ โรงหล่อพุทธรูปยงค์เจริญการช่างจังหวัดนครปฐม
-การประชุมการคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย สัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ จังหวัดน่าน
-การประชุมคณะทำงานศึกษากลั่นกรองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยหรือ
ตำราการแพทย์แผนไทย ของชาติหรือทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

- การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ ปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โรงแรมวังโนรา)
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

- การประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประกาศเป็น
ตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

-งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๖ ปี ๒๕๕๘ระหว่างวันที่ ๘–๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
-งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖–๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
-การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
-การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ
     ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

-งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าเชียงราย จังหวัดเชียงราย
-งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงคราม      (ส่วนวังจันทน์)์ จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๙ ปี ๒๕๕๘ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุร
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๕ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทย
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไปครั้งที่ ๓/๒๕๕๘วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๗ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๕–๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุร
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๘ระหว่างวันที่ ๙–๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณงานเกษตรอีสานใต้ และโรงแรมยู – เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การประชุมการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขต กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและการใช้ประโยชน์
       จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด สำนักงานนายทะเบียนกลาง ฯ
        วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมคณะกรรมการกำหนดให้มี "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" ในปฏิทินของชาติไทย
        วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (สัญจร) วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.เชียงใหม
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน จังหวัดวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 –16.30 น.  ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี
การประชุมระดมความเห็นในการรวบรวม ตรวจสอบรายการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป และสังคายนาสู่การใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพครั้งที่ 5/2557
วันที่ 28 ก.ค. 57 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ 2/2557 ณ จังหวัดมหาสารคาม
การประชุมระดมความเห็นในการรวบรวม ตรวจสอบรายการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อประกาศเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป
และสังคายนาสู่การใช้ประโยชน์ ในระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557

สรุปผลการประชุมคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายการสมุนไพรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพหรือที่ใช้ในบัญชี
        ยาหลักแห่งชาติเพื่อประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนกลาง/จังหวัดในการใช้โปรแกรม
        จดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557
        ณ โรงแรมเคยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  >>>>Download File ประกอบการประชุม<<<< 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
        สู่เป้าหมายนำการแพทย์แผนไทย เป็นแพทย์แผนหลักของชาติไทย ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557
        ณ กิจการศูนย์สมุทรกีฬา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร

สรุปผลการประชุมติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบร่วมทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557
สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยสมุนไพร และถิ่นกำเนิด วันที่ 9 มิถุนายน 2557
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์ แผนไทย ครั้งที่ 2/2557 (สัญจร) วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557  ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สรุปสาระสำคัญจากงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคใต้ ปี2557 ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2557
        ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

สรุปผลการประชุมระดมความเห็นในการรวบรวม ตรวจสอบรายการ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไปฯ วันที่ 18 เมษายน 2557
สรุปสาระสำคัญจากงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคเหนือ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2557
        ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง จังหวัดลำปาง  

สรุปสาระสำคัญจากงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสำรวจ รวบรวมและจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขต กทม.
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ 1/2557 ณ จังหวัดนครพนม วันที่ 11-13 มีนาคม 2557
สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2557สรุปผลการประชุมคคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพรครั้งที่ 4/2556
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2556
สรุปผลเตรียมการจัดงาน โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2557
    วันที่ 16 ธันวาคม 2556

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ 3/2556 (นับคะแนน)
     วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและ ถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ 2/2556 ณ จังหวัดพะเยา
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 2 ตุลาคม 2556
สรุปผลการประชุมติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และ จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขต กทม. ครั้งที่ 3/2556
        วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
        ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 16 กันยายน 2556
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 9 กันยายน2556
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำรา การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 2 กันยายน 2556
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรง คุณวุฒิระดับจังหวัดสำหรับนายทะเบียนกลาง
        วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ 1/2556 วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2556
สรุปผลการประชุมติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขต กทม.
        วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2556  วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยา และตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2556  วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน2556 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สรุปการประชุมคณะทำงานพิจารณาขั้นตอนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและ
        ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ชุดใหม่)  วันจันทร์ ที่ 25  มีนาคม 2556 ณ เรือนพรยาพิศณุประสาทเวช ชั้น 1

สรุปการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกการเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
        วันที่ 19 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุมตรีผลา สถาบันการแพทย์แผนไทย

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาสมุนไพร ในพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ปี 2556 วันที่ 11 มีนาคม 2556
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่1/2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556
สรุปผลการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2556  ภาคเหนือ ณ จ.พิษณุโลก วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 29 มกราคม 2556
สรุปการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 มกราคม 2556
สรุปการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผล โครงการรวมพลัง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2556
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องห้องประชุม 1 อาคารกรมการแพทย์ 6 วันที่ 18 มกราคม 2556สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่วนบุคคล การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.  >>> ดาวน์โหลดไฟล์บรรยายวิทยากร <<<    >>> กำหนดการประชุม <<<
สรุปการประชุมเตรียมการจัดงานตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2556 ภาคเหนือ
        วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2555

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 4/2555 วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2555
สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2555
สรุปการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผลโครงการรวมพลัง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2556 ครั้งที่  1/2555  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องเบญจกูล
สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2555 วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2555
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 กรกฎาคม2555 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
สรุปการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผล โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 6 ก.ค. 55
สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสิรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 29 มิถุนายน 2555
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 2/2555
สรุปการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขต กทม. ครั้งที่ 2/2555
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2555
สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาฯ การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ณ อาคารรัฐสภา
สรุปการประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยครั้งที่2/2555
สรุปการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขต กทม. ครั้งที่ 1/2555
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาฯ ครั้งที่ 1/2555
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ และศึกษาสมุนไพรฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองภูมิปัญญาฯ วันที่ 1-2 มี.ค. 55 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพร และถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ 1/2555
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ 1/2555
สรุปผลการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2555  ณ จ.เชียงราย
สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1/2555
สรุปการอบรมเตรียมความพร้อมการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขต กทม. ปี 2555
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2555
สรุปการประชุมคณะทำงานวิชาการและประเมินผล โครงการรวมพลังการแพทย์ ์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2555 ครั้งที่ 1/2555สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2554
ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) 7 กลุ่ม
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรายาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ.โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่4/2554
สรุปการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ 3/2554 และการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 8 ธันวาคม 2554
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง ภูมิปัญญาฯ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ และกลุ่มผู้มีความรู้ หรือประสบการณ์ ด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 28-29 พ.ย.54 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS6)
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ 6/2554 ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
สรุปการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ 2/2554
สรุปประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากร ฯ และทะเบียนภูมิปัญญา ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2555
สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคุ้มครองภูมิปัญญาฯ วันที่ 6 ก.ย. 54 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.
สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยของจังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง และพิทักษ์สิทธิ์ภูมิปัญญาฯ วันที่ 5 ก.ย. 54 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.
สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (สัญจร) ครั้งที่ 4/2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่
สรุปการประชุมติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขต กทม. ครั้งที่ 4/2554
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ 5/2554 ณ จังหวัดลำปาง
สรุปประชุมการติดตามการดำเนินงานการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2554
สรุปการประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ครั้งที่ 1/2554
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2554
สรุปประชุมการติดตามการดำเนินงานการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2554
สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2554
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ 4/2554 ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 54 ณ จังหวัดอุดรธานี
สรุปสาระสำคัญการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด สำหรับนายทะเบียนจังหวัด
ปีงบประมาณ 2554

สรุปการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ 1/2554
สรุปประชุมการติดตามการดำเนินงาน การสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขต กทม.
ครั้งที่ 1/2554

สรุปการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผลโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี 2554 ครั้งที่ 1/2554
สรุปการประชุมคณะทำงานพิจารณาขั้นตอนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดใหม่)
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2554
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ 2/2554
การอบรมการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขต กทม. ปี 2554 ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร
สรุปการประชุมพิจารณาดำเนินงานคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ณ โรงแรมเจริญธานี
สรุปการประชุมชี้แจงและเสริมสร้างองค์ความรู้สมุนไพรกวาวเครือฯ ณ จ.พิจิตร
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2554
สรุปสาระสำคัญการประชุมติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์สมุนไพรกวาวเครือฯ ณ จ.พิษณุโลก และ จ.พิจิตร
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพร และถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 3/2554
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด  ครั้งที่ 2/2554
สรุปสาระสำคัญการประชุมสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ครั้งที่ 1/2554
สรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ    และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2/2554

สรุปสาระสำคัญการประชุมอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ 1/2554
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ครั้งที่ 1/2554
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพร และถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 1/2554
สรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ    และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 1/2554

สรุปการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองฯ ครั้งที่ 1/2554สรุปการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการรวมพลังเครือข่ายสร้างสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2554 ครั้งที่ 1/2553
สรุปการประชุมสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 12/2553  
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 1/2553
การประชุม คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2553
การประชุมชี้แจงการสำรวจ รวบรวม จัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปสาระสำคัญการสำรวจและศึกษาพื้นที่เป็นแหล่งกำเนิดของสมุนไพรกวาวเครือ ตามธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2553
สรุปการประชุมคณะทำงานพิจารณารายงานการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2553
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองฯ ครั้งที่ 5/2553
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภฒิปัญญาฯ ครั้งที่ 4/2553  
สรุปสาระสำคัญประชุมจัดทำ( ร่าง) แผนจัดการฯ โรงแรมริชมอนด์
การประชุม คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย
การประชุมอบรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การสำรวจและศึกษาพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของสมุนไพรกวาวเครือตามธรรมชาติ
สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549
 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติฯ
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน
ครั้งที่ 1/2553

การประชุม ติดตามและสรุปผลงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปี 2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการคุ้มครองจุลชีพในพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยฯ
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 2/2553
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ครั้งที่ 2/2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549
การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 ครั้งที่ 1/2553
การประชุมคณะทำงานสำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด
การประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติฯ สัญจร
การประชุมคณะทำงานศึกษาระบบและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังฯ
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย
การประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรฯ
รายงานการดำเนินการคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   ปี 2551-2552
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนจัดการฯ
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติฯ
สรุปผลการประชุมติดตามประเมินผลการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ
สรุปสาระสำคัญการประชุมติดตามการจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อสมุนไพรฯ
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
สรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครอง
สรุปผลการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด
สรุปประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการคุ้มครองฯ
สรุปผลการการประชุมติดตามการสำรวจ รวบรวม จัดทำทะเบียนบุคลากร ตำราการแพทย์ฯ
สรุปผลการประชุมชี้แจงและหารือโครงการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยฯ
สรุปผลการประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและกลไก
สรุปผลประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและเฝ้าระวังสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์และสมุนไพร
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาต
สรุปประชุม คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
สรุปผลการประชุมระดมสมอง"การพัฒนาคุณการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)"
คณะกรรมการจัดทำ TOR ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพฯ
สรุปผลการประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและกลไกฯ
สรุปผลการประชุมการจัดเตรียมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยา/ตำรา ฯ
สรุปผลการประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและกลไก
สรุปผลประชุมอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อ คุ้มครองสมุนไพร ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
สรุปผลการประชุมชี้แจงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรและภูมิปัญญาฯ
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเฝ้าระวังสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
สรุปผลประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
สรุปผลประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติฯ
สรุปผลการประชุมโครงการประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองภูมิปัญญา
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนเพื่อคุ้มครองสมุนไพรฯ
สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลและ Web Site
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยฯ