การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย


คู่มือการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ( ภ.ท. ๗)
ตัวอย่างการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนสิทธิตำรับยา (ภ.ท. ๗)
    ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนสิทธิตำราการแพทย์แผนไทย (ภ.ท. ๗)
    ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิตำรับยา  (ภ.ท. ๖)
    ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิตำราการแพทย์แผนไทย  (ภ.ท. ๖)
กฎกระทรวงเกี่ยวกับตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
    กฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
       จากตำรับยาแผนไทยของชาติ และตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
    กฎกระทรวงประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
    กฎกระทรวงประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘
   กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัยและ
       แบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๕
   กฎกระทรวงการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอืนใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
        การเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการสอบสวนและการพิจารณา
       วินิจฉัย
และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๕
    รายละเอียดการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    แบบประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
แนวทางในการตรวจสอบกลั่นกรองคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย